Policys

Kvalitetspolicy

Flowsys Technologies AB skall leverera produkter och service till kunder i Sverige som möter eller överträffar de krav på kvalitet och funktion som våra kunder och vi själva har. Vi skall mäta vår kvalité på varje order, leverans och/eller serviceåtagande. Kommunicera vårt resultat med våra kunder och använda informationen från kunderna för att kontinuerligt sätta upp nya mål för att förbättra Verksamhetssystemet.

Miljöpolicy

Flowsys skall alltid ha fokus av att vara en del i skapandet av ett ur miljösynpunkt uthålligt samhälle. Samtliga anställda i Flowsys skall vara medvetna och styra verksamheten utefter gällande lagar och förordningar, globala miljöfrågor och vår direkta samt indirekta påverkan av miljön.

Verksamheten skall vara anpassad med följande grundprinciper:
  • Bedriva verksamheten så att möjligheter och risker betraktas utifrån ett miljöperspektiv.
  • Ha ett nära samarbete med kunder, leverantörer och övriga intressenter i miljöfrågor.
  • Sträva efter minskad miljöpåverkan orsakad av verksamheten, möjliggöra återanvändning när detta är möjligt samt förebygga föroreningar.
  • Ta tillvara medarbetarnas engagemang och kunskap.
  • Bedriva ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar och nya mål